Waregem-Law

Over ons

VOF Waregem-Law is een advocatenkantoor gegroeid uit de jarenlange samenwerking tussen advocaten
Johan Delmulle, Kristof Chanterie en Valentine Desimpel.
Het kantoor treedt zowel voor particulieren als voor ondernemingen op en dit in diverse rechtstakken.
Wij staan ter beschikking voor het verstrekken van juridische adviezen en begeleiden u bij
expertises, bemiddelingen, onderhandelingen, minnelijke schikkingen,…
Uiteraard staan we u ook bij in juridische procedures, doch wij streven ernaar zoveel mogelijk zaken op te lossen buiten de rechtbank om.
Samen met u zoeken wij de gepaste oplossing voor uw dossier.

Aangezien wij een ‘kleiner’ kantoor zijn, heeft u steeds rechtstreeks contact met de behandelende advocaat zelf.
Daardoor kunnen we sneller optreden en worden bepaalde kosten bespaard.

Ons advocatenkantoor bevindt zich in het centrum van Waregem, vlakbij het Vredegerecht, doch treedt op in heel België.

Advocaten

Johan Delmulle

Johan Delmulle

Licentiaat in de Rechten, V.U. Brussel 1989
Johan.delmulle@waregem-law.be
056/62.62.71

Kristof Chanterie

Kristof Chanterie

Licentiaat in de Rechten, U. Gent 1995
Kristof.chanterie@waregem-law.be
056/62.62.73

Valentine Desimpel

Valentine Desimpel

Licentiaat in de Rechten, K.U. Leuven 2003
Valentine.desimpel@waregem-law.be
056/62.62.72

Specialisaties

Burgerlijk recht

 • Huurgeschillen
 • Eigendom / medeëigendom
 • Koop – verkoop
 • Contracten
 • Leningen
 • Problemen met de buren

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding
 • Omgangsregeling en onderhoudsbijdrage voor kinderen
 • Erfrecht
 • Afstamming

Verkeersrecht

 • Verkeersinbreuken
 • Burgerlijke partijstelling voor het bekomen van schadevergoeding

Strafrecht

 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling voor het bekomen van schadevergoeding

Aansprakelijkheidsrecht

 • Aansprakelijkheid in het algemeen
 • Ongevallen / schadegevallen
 • Onrechtmatige daad
 • Productaansprakelijkheid

Handels- en economisch recht

 • Invorderingen van onbetaalde facturen / incasso
 • Opmaken en interpreteren van contracten
 • Verkoops- en factuurvoorwaarden

Arbeidsrecht en sociaal recht

 • Onderhandelen bij en opmaken van overeenkomsten
 • Ontslagproblematiek

Bouw- en aannemingsrecht

 • Bouw- en aannemingsrecht
Waregem-Law

Stationsstraat 155
8790 Waregem

T 056/62.62.70
F 056/62.62.78
E info@waregem-law.be

Kantoorrekening 652-8283473-46
Derdenrekening 630-1350837-74

BE 0502.768.717

Wettelijke informatie

 1. Het advocatenkantoor

  Alle advocaten van het kantoor zijn ingeschreven aan de balie van Kortrijk. De advocaten zijn gegroepeerd in VOF Waregem-Law, met zetel te Stationsstraat 155, 8790 Waregem (KBO en BE 0502.768.717) info@waregem-law.be
 2. Verzekeringen

  Alle advocaten van Waregem-Law zijn verzekerd in beroepsaansprakelijkheid via de balie van Kortrijk voor een bedrag van 1.250.000,00 EUR per schadegeval, tot welk bedrag onze aansprakelijkheid tevens beperkt is.
 3. Tarieven

  Onze staat van onkosten en ereloon is onderverdeeld in 3 delen: ereloon, kosten en gerechtskosten
  • Het ereloon

   Dit is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Afhankelijk van de aard van de zaak, zal het ereloon berekend worden volgens een uurtarief of volgens een vast bedrag (eventueel aan te vullen met een percentage van de waarde van de zaak). Dit wordt besproken bij aanvang van de behandeling van het dossier. Het basisuurtarief bedraagt 100 EUR exclusief btw. U kan steeds een detail van onze facturen opvragen evenals een overzicht van de gepresteerde uren op een bepaald ogenblik. Sinds 01.01.2014 is tevens 21% BTW verschuldigd.
  • De kosten

   Dit zijn enerzijds de vaste kosten voor de werking van het kantoor zoals het personeel, de infrastructuur, IT, materiaal, onderhoud,… en anderzijds de specifieke kosten van een dossier zoals kopies, verplaatsingskosten,… Sinds 01.01.2014 is tevens 21% BTW verschuldigd.
  • Gerechtskosten

   Dit zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure diende te betalen aan derden zoals de griffie van de rechtbank, de deurwaarder, tolken,… Deze kosten worden volledig doorgerekend naar de klant en worden gedetailleerd vermeld op onze ereloonstaat. Wij houden er aan geregeld tussentijdse facturen op te maken zodat de klant de betaling aan de advocaat zoveel mogelijk kan spreiden. Daarnaast kunnen we ook provisies vragen.
 4. Informatieplicht

  De advocaten van ons kantoor informeren de cliënt over de uitvoering van de opdracht en de stand van zaken. De cliënt dient, gedurende de loop van de opdracht, alle relevante en noodzakelijke informatie en stukken te bezorgen aan de advocaten en dient de advocaten op de hoogte te brengen van nieuwe feiten of omstandigheden mbt hun dossier.
 5. Factuurvoorwaarden

  1. Al onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van advocatenkantoor VOF Waregem-Law.
  2. Betwistingen mbt onze facturen dienen binnen de 8 dagen schriftelijk te worden meegedeeld.
  3. Elke betalingsachterstand geeft VOF Waregem-Law het recht om zonder verdere ingebrekestelling de lopende dossierbehandeling te schorsen tot volledige betaling van de achterstand. Dergelijke schorsing kan nooit leiden tot enige vorm van beroepsaansprakelijkheid.
  4. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldatum van de factuur, is van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een conventionele intrest van 1% per begonnen maand verschuldigd alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR.
  5. In geval van betwisting via procedure, zijn enkel de Rechtbanken van het kanton Waregem bevoegd.
 6. Klachten

  Alle advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be. Ereloongeschillen kunnen buitengerechtelijk beslecht worden via de Balie van Kortrijk. Ivm tuchtzaken is de Stafhouder van de Balie van Kortrijk bevoegd.

Privacyverklaring

WAREGEM-LAW vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door WAREGEM-LAW, met zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 155.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

 1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

  WAREGEM-LAW verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben.

  Het gaat dus om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en ook tegenpartijen.
 2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

  WAREGEM-LAW verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
  • Klantenacceptatieprocedure

   Als advocatenkantoor zijn wij onderworpen aan de controle de Vlaamse Orde van Advocaten. Daardoor zijn wij onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. In toepassing van deze wetgeving dienen onze klanten een klantenacceptatieprocedure te doorlopen. Voor alle diensten waarvoor u beroep wenst te doen op ons verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, BTW nummer en het inlezen van uw identiteitskaart.

   Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in de wettelijke verplichting die op ons rust.
  • Leveren van onze diensten aan cliënten

   Wij verzamelen tevens persoonsgegevens om de gevraagde diensten onze cliënten te kunnen leveren.

   Zo verzamelen wij sociaal-demografische gegevens (bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en gezinssituatie), financiële gegevens (bijvoorbeeld uw inkomsten en bezittingen), persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht), leefgewoonten (bijvoorbeeld informatie omtrent sociale contacten of ongevallen), lidmaatschappen (bijvoorbeeld van een vereniging of organisatie), woningkenmerken (bijvoorbeeld de huurprijs of de lasten), gegevens omtrent opleiding en vorming (bijvoorbeeld gevolgde beroepsopleidingen en lidmaatschap in beroepsorganisaties), gegevens omtrent beroep en betrekking (bijvoorbeeld uw huidige werkgever of gegevens in het kader van bedrijfsgeneeskunde).

   Gezien onze uitgebreide dienstverlening kan de manier waarop we persoonsgegevens verwerken variëren, al naargelang de dienst(en) waar de cliënt beroep op doet.

   Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze cliënt.
  • Financiële administratie

   WAREGEM-LAW verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.

   Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van WAREGEM-LAW, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op WAREGEM-LAW om haar boekhouding te voeren.
 3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.
  • Uw persoonsgegevens binnen WAREGEM-LAW

   Binnen WAREGEM-LAW springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.
   WAREGEM-LAW heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen WAREGEM-LAW worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.
  • Uw persoonsgegevens buiten WAREGEM-LAW

   Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:
   1. Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken.
   2. Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie…
   Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

   Dienstverleners die ons helpen bij:
   1. Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties
   2. Het beheer van onze servers
 4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

  WAREGEM-LAW heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden. Ons kantoor werkt daarvoor met het advocatenpakket KLEOS van WOLTERS KLUWER, met een ISO 27001 certificaat. Via dat pakket wordt ook het beheer van rollen en toegangsrechten bepaald voor alle gegevens die beveiligd bewaard worden in de cloud op basis van de hoogste data security.
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

  Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.
 6. Welke rechten heeft u?

  U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Het recht op toegang:

  U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

  Het recht op verbetering:

  U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

  Het recht op verwijdering en beperking:

  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.
  U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Als daardoor bepaalde diensten niet kunnen geleverd worden, zal u daarvan op de hoogte gebracht worden.

  Het recht van bezwaar:

  U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.
  U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

  Recht van overdraagbaarheid:

  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

  Recht om uw toestemming in te trekken:

  U beschikt ten allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

  Recht om klacht in te dienen:

  U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35
  1000 BRUSSEL
  Tel. 02/274.48.00
  Fax. 02/274.48.35
  commission@privacycommission.be

  Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot info@WAREGEM-LAW.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.
 7. Over deze Privacyverklaring

  Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.

  Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@WAREGEM-LAW.be.