Waregem-Law

Over ons

VOF Waregem-Law is een advocatenkantoor gegroeid uit de jarenlange samenwerking tussen advocaten
Johan Delmulle, Kristof Chanterie en Valentine Desimpel.
Het kantoor treedt zowel voor particulieren als voor ondernemingen op en dit in diverse rechtstakken.
Wij staan ter beschikking voor het verstrekken van juridische adviezen en begeleiden u bij
expertises, bemiddelingen, onderhandelingen, minnelijke schikkingen,…
Uiteraard staan we u ook bij in juridische procedures, doch wij streven ernaar zoveel mogelijk zaken op te lossen buiten de rechtbank om.
Samen met u zoeken wij de gepaste oplossing voor uw dossier.

Aangezien wij een ‘kleiner’ kantoor zijn, heeft u steeds rechtstreeks contact met de behandelende advocaat zelf.
Daardoor kunnen we sneller optreden en worden bepaalde kosten bespaard.

Ons advocatenkantoor bevindt zich in het centrum van Waregem, vlakbij het Vredegerecht, doch treedt op in heel België.

Advocaten

Johan Delmulle

Johan Delmulle

Licentiaat in de Rechten, V.U. Brussel 1989
Johan.delmulle@waregem-law.be
056/62.62.71

Kristof Chanterie

Kristof Chanterie

Licentiaat in de Rechten, U. Gent 1995
Kristof.chanterie@waregem-law.be
056/62.62.73

Valentine Desimpel

Valentine Desimpel

Licentiaat in de Rechten, K.U. Leuven 2003
Valentine.desimpel@waregem-law.be
056/62.62.72

Specialisaties

Burgerlijk recht

 • Huurgeschillen
 • Eigendom / medeëigendom
 • Koop – verkoop
 • Contracten
 • Leningen
 • Problemen met de buren

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding
 • Omgangsregeling en onderhoudsbijdrage voor kinderen
 • Erfrecht
 • Afstamming

Verkeersrecht

 • Verkeersinbreuken
 • Burgerlijke partijstelling voor het bekomen van schadevergoeding

Strafrecht

 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling voor het bekomen van schadevergoeding

Aansprakelijkheidsrecht

 • Aansprakelijkheid in het algemeen
 • Ongevallen / schadegevallen
 • Onrechtmatige daad
 • Productaansprakelijkheid

Handels- en economisch recht

 • Invorderingen van onbetaalde facturen / incasso
 • Opmaken en interpreteren van contracten
 • Verkoops- en factuurvoorwaarden

Arbeidsrecht en sociaal recht

 • Onderhandelen bij en opmaken van overeenkomsten
 • Ontslagproblematiek

Bouw- en aannemingsrecht

 • Bouw- en aannemingsrecht
Waregem-Law

Stationsstraat 155
8790 Waregem

T 056/62.62.70
F 056/62.62.78
E info@waregem-law.be

Kantoorrekening 652-8283473-46
Derdenrekening 630-1350837-74

BE 0502.768.717

Wettelijke informatie

 1. Het advocatenkantoor

  Alle advocaten van het kantoor zijn ingeschreven aan de balie van Kortrijk. De advocaten zijn gegroepeerd in VOF Waregem-Law, met zetel te Stationsstraat 155, 8790 Waregem (KBO en BE 0502.768.717) info@waregem-law.be
 2. Verzekeringen

  Alle advocaten van Waregem-Law zijn verzekerd in beroepsaansprakelijkheid via de balie van Kortrijk voor een bedrag van 1.250.000,00 EUR per schadegeval, tot welk bedrag onze aansprakelijkheid tevens beperkt is.
 3. Tarieven

  Onze staat van onkosten en ereloon is onderverdeeld in 3 delen: ereloon, kosten en gerechtskosten
  • Het ereloon

   Dit is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Afhankelijk van de aard van de zaak, zal het ereloon berekend worden volgens een uurtarief of volgens een vast bedrag (eventueel aan te vullen met een percentage van de waarde van de zaak). Dit wordt besproken bij aanvang van de behandeling van het dossier. Het basisuurtarief bedraagt 100 EUR exclusief btw. U kan steeds een detail van onze facturen opvragen evenals een overzicht van de gepresteerde uren op een bepaald ogenblik. Sinds 01.01.2014 is tevens 21% BTW verschuldigd.
  • De kosten

   Dit zijn enerzijds de vaste kosten voor de werking van het kantoor zoals het personeel, de infrastructuur, IT, materiaal, onderhoud,… en anderzijds de specifieke kosten van een dossier zoals kopies, verplaatsingskosten,… Sinds 01.01.2014 is tevens 21% BTW verschuldigd.
  • Gerechtskosten

   Dit zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure diende te betalen aan derden zoals de griffie van de rechtbank, de deurwaarder, tolken,… Deze kosten worden volledig doorgerekend naar de klant en worden gedetailleerd vermeld op onze ereloonstaat. Wij houden er aan geregeld tussentijdse facturen op te maken zodat de klant de betaling aan de advocaat zoveel mogelijk kan spreiden. Daarnaast kunnen we ook provisies vragen.
 4. Informatieplicht

  De advocaten van ons kantoor informeren de cliënt over de uitvoering van de opdracht en de stand van zaken. De cliënt dient, gedurende de loop van de opdracht, alle relevante en noodzakelijke informatie en stukken te bezorgen aan de advocaten en dient de advocaten op de hoogte te brengen van nieuwe feiten of omstandigheden mbt hun dossier.
 5. Factuurvoorwaarden

  1. Al onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van advocatenkantoor VOF Waregem-Law.
  2. Betwistingen mbt onze facturen dienen binnen de 8 dagen schriftelijk te worden meegedeeld.
  3. Elke betalingsachterstand geeft VOF Waregem-Law het recht om zonder verdere ingebrekestelling de lopende dossierbehandeling te schorsen tot volledige betaling van de achterstand. Dergelijke schorsing kan nooit leiden tot enige vorm van beroepsaansprakelijkheid.
  4. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldatum van de factuur, is van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een conventionele intrest van 1% per begonnen maand verschuldigd alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR.
  5. In geval van betwisting via procedure, zijn enkel de Rechtbanken van het kanton Waregem bevoegd.
 6. Klachten

  Alle advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be. Ereloongeschillen kunnen buitengerechtelijk beslecht worden via de Balie van Kortrijk. Ivm tuchtzaken is de Stafhouder van de Balie van Kortrijk bevoegd.